Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão

Ngày: 05/03/2015

 

 

 

 

LÒCH GIÔØ  T13 

Boàng Sôn - An Laõo

An Laõo - Boàng Sôn

Taøi

Khôûi haønh

Keát thuùc

Taøi

Khôûi haønh

Keát thuùc

1

6h00

7h00

1

5h00

6h00

2

7h10

8h10

2

5h50

6h50

3

8h35

9h35

3

7h10

8h10

4

9h45

10h45

4

8h40

9h40

5

11h15

12h15 (N)

5

9h35

10h35

6

13h20

14h20

6

11h30

12h30 (N)

7

14h30

15h30

7

13h10

14h10

8

15h30

16h30

8

14h25

15h25

9

17h10

18h10 (N)

9

15h55

16h55

10

18h10

19h10 (N)

10

17h10

18h10

( TT )
 Các tin liên quan
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777