Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy Nhơn - Suối Mơ

Ngày: 03/08/2016

 

- Cự ly:  21,4 km. Thời gian hành trình: 45 phút, Trạm đỗ: 02 trạm, Trạm dừng: 36 trạm.

 

LÒCH GIỜ TUYEÁN T1

Haønh trình: Traàn Quyù Caùp ñi Suoái Mô vaø ngöôïc laïi

Quy Nhôn - Suoái Mô

Suoái Mô - Quy Nhôn

Taøi

Giôø KH

Giôø KT

Taøi

Giôø KH

Giôø KT

1

5h40

6h30

1

5h45

6h35

2

6h00

6h50

2

6h00

6h50

3

6h35

7h25

3

6h35

7h25

4

7h10

8h00

4

7h10

8h00

5

7h30

8h20

5

7h30

8h20

6

8h05

8h55

6

8h05

8h55

7

8h40

9h30

7

8h40

9h30

8

9h05

9h55

8

9h05

9h55

9

9h30

10h20

9

9h30

10h20

10

10h05

10h55

10

10h05

10h55

11

10h45

11h35

11

10h45

11h35

12

11h15

12h05 (N)

12

11h15

12h05 (N)

13

11h45

12h35 (N)

13

11h45

12h35 (N)

14

13h00

13h50

14

13h00

13h50

15

13h35

14h25

15

13h35

14h25

16

14h10

15h00

16

14h10

15h00

17

14h45

15h35

17

14h45

15h35

18

15h25

16h15

18

15h25

16h15

19

16h00

16h50

19

16h00

16h50

20

16h30

17h20

20

16h35

17h25

21

17h00

17h50

21

17h10

18h00

22

17h30

18h20

22

17h50

18h40

( BQT )
 Các tin liên quan
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777