Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy Nhơn - Phước Mỹ

Ngày: 03/08/2016

 

- Cự ly: 23 km. Thời gian hành trình: 55 phút, Trạm đỗ: 02 trạm, Trạm dừng: 37 trạm.

 

LÒCH GIỜ TUYEÁN T2

Haønh trình: Quy Nhôn ñi Tröôøng Laâm Nghieäp  vaø ngöôïc laïi

           

Quy Nhôn - Xaõ Phöôùc Myõ

Xaõ Phöôùc Myõ - Quy Nhôn

Taøi

Giôø Khôûi haønh

Giôø Keát thuùc

Taøi

Giôø Khôûi haønh

Giôø Keát thuùc

1

5h30

6h30

1

5h30

6h30

2

6h00

7h00

2

5h50

6h50

3

6h35

7h35

3

6h35

7h35

4

7h00

8h00

4

7h05

8h05

5

7h35

8h35

5

7h35

8h35

6

8h10

9h10

6

8h05

9h05

7

8h55

9h55

7

8h55

9h55

8

9h25

10h25

8

9h30

10h30

9

9h55

10h55

9

9h55

10h55

10

10h30

11h30

10

10h25

11h25

11

11h00

12h00 (N)

11

11h00

12h00 (N)

12

11h30

12h30 (N)

12

11h30

12h30 (N)

13

12h45

13h45

13

12h45

13h45

14

13h15

14h15

14

13h15

14h15

15

13h50

14h50

15

13h50

14h50

16

14h20

15h20

16

14h20

15h20

17

14h50

15h50

17

14h50

15h50

18

15h25

16h25

18

15h25

16h25

19

16h10

17h10

19

16h10

17h10

20

16h45

17h45

20

16h45

17h45

21

17h10

18h10 (N)

21

17h10

18h10 (N)

22

17h45

18h45 (N)

22

17h45

18h45 (N)

( BQT )
 Các tin liên quan
 Quy Nhơn - Nhơn Hải
 An Thái - Gò Bồi
 Quy Nhơn - Nhơn Lý
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777