Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân

Ngày: 03/08/2016

 

- Cự ly: 26,8 km, Thời gian hành trình: 65 phút, Trạm đỗ: 02 trạm, Trạm dừng: 48 trạm

 

LÒCH GIỜ TUYEÁN T3

Haønh trình: Quy Nhôn ñi Tröôøng Laâm Nghieäp vaø ngöôïc laïi

Quy Nhôn - Beán B.T. Xuaân

Beán B.T. Xuaân - Quy Nhôn

Taøi

Giôø Khôûi haønh

Giôø Keát thuùc

Taøi

Giôø Khôûi haønh

Giôø Keát thuùc

1

5h50

6h55

1

5h25

6h30

2

6h35

7h40

2

6h05

7h10

3

7h30

8h35

3

7h10

8h15

4

8h20

9h25

4

8h00

9h05

5

9h05

10h10

5

8h50

9h55

6

10h00

11h05

6

9h45

10h50

7

11h00

12h05 (N)

7

10h15

11h20

8

11h40

12h45 (N)

8

11h25

12h30 (N)

9

13h00

14h05

9

12h45

13h50

10

13h55

15h00

10

13h35

14h40

11

14h45

15h50

11

14h25

15h30

12

15h35

16h40

12

15h05

16h10

13

16h30

17h35

13

16h10

17h15

14

17h25

18h30 (N)

14

17h05

18h00 (N)

15

 

 

15

17h45

18h50 (N)

( BQT )
 Các tin liên quan
 Quy Nhơn - Nhơn Hải
 Tây Sơn - An Thái - Gò Bồi
 Quy Nhơn - Nhơn Lý
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777