Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định    Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777    Fax: (056) 3 81 49 46    Email: quynhonbus@gmail.com    Website: http://www.quynhonbus.com.vn; http://www.xebuytquynhon.tk
Tìm kiếm  

  Lịch Giờ
Quy nhơn - Phù Mỹ - Tam Quan

Ngày: 22/08/2016

 

 

LÒCH GIÔØ TUYEÁN T12 

Quy Nhôn - Hoaøi Nhôn

Hoaøi Nhôn - Quy Nhôn

Taøi

Khôûi haønh

Keát thuùc

Taøi

Khôûi haønh

Keát thuùc

1

4h50

7h40

1

4h30

7h20

2

5h35

8h25

2

5h00

7h50

3

6h10

9h00

3

5h30

8h20

4

6h40

9h30

4

6h00

8h50

5

7h15

10h05

5

6h40

9h30

6

7h50

10h40

6

7h20

10h10

7

8h25

11h15

7

8h00

10h50

8

9h00

11h50

8

8h45

11h35

9

9h35

12h25

9

9h20

12h10

10

10h15

13h05

10

10h10

12h50

11

10h50

13h40

11

10h45

13h35

12

11h25

14h15

12

11h30

14h20

13

12h30

15h20

13

12h30

15h20

14

13h25

16h15

14

13h15

16h05

15

14h00

16h55

15

13h50

16h40

16

14h45

17h35

16

14h25

17h15

17

15h25

18h15

17

15h00

17h50

18

16h00

18h50

18

15h35

18h25

19

16h30

19h20

19

16h05

18h55

20

17h00

19h50

20

16h35

19h25

21

17h35

20h25

21

17h10

20h00

 

( BQT )
 Các tin liên quan
 Quy Nhơn - Nhơn Hải
 Tây Sơn - An Thái - Gò Bồi
 Quy Nhơn - Nhơn Lý
 Bồng Sơn - Hoài Ân - An Lão
 Cầu 16 - Vĩnh Hảo
 Quy Nhơn-Sông Cầu-Chí Thạnh
 Quy Nhơn–Diêu Trì-Vân Canh
 Quy Nhơn-Tuy Phước-Cát Tiến
 Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16
 Quy Nhơn - Đập Đá - Gò Găng
 Quy Nhơn - Bùi Thị Xuân
 Quy Nhơn - Phước Mỹ
 Quy Nhơn - Suối Mơ
 Hình ảnh
  • Đại hội Nhiệm Kỳ 2010 - 2015
 Video

 
 Quảng cáo
Tư vấn trực tuyến:  Tư vấn trực tuyến  Liên kết website:
XÍ NGHIỆP XE BUÝT QUY NHƠN
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Fax: (056) 3 81 49 46  
Điện thoại: (056) 3 81 81 80 - 3 749 777